Privacystatement

Stichting Associate degrees Academie Avans-HZ (Ad-academie) is een samenwerking tussen Avans Hogeschool (Avans) en HZ University of Applied Sciences (HZ). Avans en HZ respecteren als gezamenlijke gegevensverantwoordelijken de privacy van (aspirant-) studenten, alumni, ouders van studenten, medewerkers, bezoekers, deelnemers aan onderzoek en relaties die betrokken zijn bij het hoger onderwijs en onderzoek van Avans, HZ en specifiek Ad-academie.
 

Privacyregelingen HZ en Avans Hogeschool

HZ heeft een privacyregeling voor medewerkers en voor studenten. Avans Hogeschool heeft één privacyregeling voor alle doelgroepen. Ad-academie gaat zorgvuldig om met privacy en persoonsgegevens en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van haar taken als instelling voor hoger onderwijs.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Ad-Academie gebruikt persoonsgegevens voor onderwijsdoeleinden en uitvoering van dienstverlening.

Grondslag voor de verwerking is gebaseerd op een van de grondslagen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals studieovereenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang (studentenonderzoeken) of toestemming als de verwerking niet onder de andere grondslagen valt. Je kunt je toestemming altijd intrekken.
 

Verstrekking aan derden

Ad-Academie verstrekt persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en studieresultaten alleen voor vooraf vastgelegde doeleinden.

Om aan onderwijsdoeleinden en dienstverlening te kunnen voldoen kan Ad-academie verwerkers inschakelen om persoonsgegevens te verwerken. Met verwerkers sluiten we een schriftelijke verwerkersovereenkomst , waarin we afspraken maken over doel, duur en omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens.
 

Persoonsgegevens inzien

Medewerkers en studenten van wie we de gegevens bewaren, hebben recht om deze gegevens in te zien. Je hebt ook het recht om onjuiste gegevens te laten aanpassen. En je hebt het recht om niet de zaak dienende gegevens te laten verwijderen. Tot slot heb je recht op verzet tegen verwerking van bepaalde gegevens.
 

Privacycontactpersoon

Een verzoek om uitoefening van deze rechten kun je indienen via de privacycontactpersoon van Ad-Academie die bereikbaar is per e-mail: [email protected]. De privacycontactpersoon Ad-Academie zal het verzoek, indien nodig, doorgeleiden naar de functionaris voor de gegevensbescherming van ofwel HZ ofwel Avans. Hetzelfde geldt voor een klacht over onvoldoende naleving van de regels over de bescherming van persoonsgegevens.


De functionarissen voor de gegevensbescherming van Avans en HZ zien er op toe dat persoonsgegevens op juiste wijze worden verzameld en beschermd.
 

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers van Ad-academie en/of HZ/Avans die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Mochten gegevens onverhoopt in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, dan is er sprake van een datalek. Je kunt een vermoeden van een datalek melden bij [email protected]. Ad-academie doorloopt daarna alle vereiste stappen. Ontdek je een mogelijke datalek, lees dan wat je moet doen in ons responsible disclosure beleid.